Cập nhật lần cuối :
09/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 99  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/52/10/1086

đội nghiên cứu : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Các tác giả : Trissel LA, Martinez JF.
Tiêu đề : Compatibility of aztreonam with selected drugs during simulated Y-site administration.
Tài liệu trích dẫn : Am J Health-Syst Pharm ; 52: 1086-1090. 1995

Mức độ chứng cứ : 
Không lượng giá được
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Không thể đánh giá: nghiên cứu chỉ về tương kị

Danh sách các chất
Dạng tiêmAciclovir sodium Thuốc kháng virus
Không tương thích 7 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmikacin sulfate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAminophylline Khác
Tương thích 2.5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmphotericin B Thuốc chống nấm
Không tương thích 0.6 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmpicillin sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmpicillin sodium - sulbactam sodium Kháng sinh
Tương thích 20/10 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAztreonam Kháng sinh
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAciclovir sodium 7 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAmikacin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAminophylline 2.5 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAmphotericin B 0.6 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAmpicillin sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAmpicillin sodium - sulbactam sodium 20/10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmBleomycin sulfate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmBumetanide 0.04 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmBuprenorphine hydrochloride 0.04 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCalcium gluconate 40 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCarboplatin 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCarmustine 1.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCefazolin sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCefonicid sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCefoperazone sodium 40 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCefotaxime sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCefoxitin sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCeftazidime 40 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCeftizoxime sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCeftriaxone disodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCefuroxime sodium 30 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmChlormethine hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmChlorpromazine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCimetidine hydrochloride 12 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCiprofloxacin lactate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCisplatin 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCo-trimoxazole 4/0.8 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCyclophosphamide 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmCytarabine 50 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDacarbazine 4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDactinomycin 10 µg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDaunorubicin hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDiphenhydramine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDobutamine hydrochloride 4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDopamine hydrochloride 3.2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDoxorubicin hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDoxycycline hyclate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmDroperidol 0.4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmEnalaprilate 0.1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmEtoposide 0.4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFamotidine 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFilgrastim 30 µg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFloxuridine 3 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFluconazole 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFluorouracil 16 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFolinate calcium 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFurosemide 3 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmGallium nitrate 0.4 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmGanciclovir sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmGentamicin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmHaloperidol lactate 0.2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmHeparin sodium 100 UI/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmHydromorphone hydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmHydroxyzine dihydrochloride 4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmIdarubicin hydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmIfosfamide 25 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmImipenem - cilastatin sodium 10 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmLorazepam 0.1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMagnesium sulfate 100 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMannitol 0.15 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMesna 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMethotrexate sodium 15 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMethylprednisolone sodium succinate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMetoclopramide hydrochloride 5 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMetronidazole 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMinocycline hydrochloride 0.2 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMitomycin 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMitoxantrone dihydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmMorphine sulfate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmNalbuphine hydrochloride 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmNetilmicin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmOndansetron hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmPethidine hydrochloride 4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmPiperacillin sodium 40 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmPotassium chloride 100 mEq/l + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmProchlorperazine edysilate 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmPromethazine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmRanitidine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmSargramostim 10 µg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmSodium bicarbonate 84 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmStreptozocin 40 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmTeniposide 0.1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmThiotepa 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmTicarcillin / clavulanic acid 30 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmTobramycin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmVancomycin hydrochloride 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmVinblastine sulfate 0.12 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmVincristine sulfate 0.05 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmZidovudine 4 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmBleomycin sulfate Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmBumetanide Thuốc lợi tiểu
Tương thích 0.04 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmBuprenorphine hydrochloride Thuốc giảm đau
Tương thích 0.04 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmButorphanol tartrate Thuốc giảm đau
Tương thích 0.04 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCalcium gluconate điện giải
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCarboplatin Thuốc trị ung thư
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCarmustine Thuốc trị ung thư
Tương thích 1.5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefonicid sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefoperazone sodium Kháng sinh
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefotaxime sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefoxitin sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCeftizoxime sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCeftriaxone disodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefuroxime sodium Kháng sinh
Tương thích 30 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmChlormethine hydrochloride Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmChlorpromazine hydrochloride Thuốc giải lo âu
Không tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCimetidine hydrochloride Thuốc kháng histamin H2
Tương thích 12 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCiprofloxacin lactate Kháng sinh
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCisplatin Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmClindamycin phosphate Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCo-trimoxazole Kháng sinh
Tương thích 4/0.8 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCyclophosphamide Thuốc trị ung thư
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCytarabine Thuốc trị ung thư
Tương thích 50 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDacarbazine Thuốc trị ung thư
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDactinomycin Thuốc trị ung thư
Tương thích 10 µg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDaunorubicin hydrochloride Thuốc trị ung thư
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDexamethasone sodium phosphate Thuốc chống viêm
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDiphenhydramine hydrochloride Thuốc kháng histamin H1
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDobutamine hydrochloride Thuốc trợ tim
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDopamine hydrochloride Thuốc trợ tim
Tương thích 3.2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDoxorubicin hydrochloride Thuốc trị ung thư
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDoxycycline hyclate Kháng sinh
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDroperidol Thuốc an thần
Tương thích 0.4 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmEnalaprilate Thuốc hạ huyết áp
Tương thích 0.1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmEtoposide Thuốc trị ung thư
Tương thích 0.4 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFamotidine Thuốc kháng histamin H2
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFilgrastim Khác
Tương thích 30 µg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFloxuridine Thuốc trị ung thư
Tương thích 3 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFluconazole Thuốc chống nấm
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFludarabine phosphate Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFluorouracil Thuốc trị ung thư
Tương thích 16 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFolinate calcium Thuốc bảo vệ tế bào
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFurosemide Thuốc lợi tiểu
Tương thích 3 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmGallium nitrate Thuốc hạ calci
Tương thích 0.4 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmGanciclovir sodium Thuốc kháng virus
Không tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmGentamicin sulfate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHaloperidol lactate Thuốc an thần
Tương thích 0.2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHeparin sodium Thuốc chống đông
Tương thích 100 UI/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHydrocortisone sodium succinate Thuốc chống viêm
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHydromorphone hydrochloride Thuốc giảm đau
Tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHydroxyzine dihydrochloride Thuốc giải lo âu
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmIdarubicin hydrochloride Thuốc trị ung thư
Tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmIfosfamide Thuốc trị ung thư
Tương thích 25 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmImipenem - cilastatin sodium Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmLorazepam Thuốc giải lo âu
Không tương thích 0.1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMagnesium sulfate điện giải
Tương thích 100 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMannitol Khác
Tương thích 0.15 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMesna Thuốc bảo vệ tế bào
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMethotrexate sodium Thuốc trị ung thư
Tương thích 15 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMethylprednisolone sodium succinate Thuốc chống viêm
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMetoclopramide hydrochloride Thuốc chống nôn
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMetronidazole Thuốc điều trị kí sinh trùng
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMinocycline hydrochloride Kháng sinh
Tương thích 0.2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMitomycin Thuốc trị ung thư
Không tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMitoxantrone dihydrochloride Thuốc trị ung thư
Không tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMorphine sulfate Thuốc giảm đau
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmNalbuphine hydrochloride Thuốc giải độc
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmNetilmicin sulfate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmOndansetron hydrochloride Thuốc chống nôn
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPethidine hydrochloride Thuốc giảm đau
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPiperacillin sodium Kháng sinh
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPotassium chloride điện giải
Tương thích 100 mEq/l + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmProchlorperazine edysilate Thuốc an thần
Không tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPromethazine hydrochloride Thuốc kháng histamin H1
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmRanitidine hydrochloride Thuốc kháng histamin H2
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmSargramostim Khác
Tương thích 10 µg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmSodium bicarbonate điện giải
Tương thích 84 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmStreptozocin Thuốc trị ung thư
Không tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmTeniposide Thuốc trị ung thư
Tương thích 0.1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmThiotepa Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmTicarcillin / clavulanic acid Kháng sinh
Tương thích 30 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmTobramycin sulfate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmVancomycin hydrochloride Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmVinblastine sulfate Thuốc trị ung thư
Tương thích 0.12 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmVincristine sulfate Thuốc trị ung thư
Tương thích 0.05 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmZidovudine Thuốc kháng virus
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%

  Mentions Légales