Cập nhật lần cuối :
09/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 492  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Các tác giả : Trissel LA, Parks NPT, Santiago NM.
Tiêu đề : Visual compatibility of fludarabine phosphate with antineoplastic drugs, anti-infectives, and other selected drugs during simulated Y-site injection.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 48: 2186-2189. 1991

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Không thể đánh giá: nghiên cứu chỉ về tương kị

Danh sách các chất
Dạng tiêmAciclovir sodium Thuốc kháng virus
Không tương thích 7 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmikacin sulfate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAminophylline Khác
Tương thích 2.5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmphotericin B Thuốc chống nấm
Không tương thích 0.6 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmpicillin sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmpicillin sodium - sulbactam sodium Kháng sinh
Tương thích 20/10 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmsacrine Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAztreonam Kháng sinh
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmBleomycin sulfate Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmButorphanol tartrate Thuốc giảm đau
Tương thích 0.04 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCarboplatin Thuốc trị ung thư
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCarmustine Thuốc trị ung thư
Tương thích 1.5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefoperazone sodium Kháng sinh
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCeforanide Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefotaxime sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCeftizoxime sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCeftriaxone disodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefuroxime sodium Kháng sinh
Tương thích 30 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmChlormethine hydrochloride Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmChlorpromazine hydrochloride Thuốc giải lo âu
Không tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCimetidine hydrochloride Thuốc kháng histamin H2
Tương thích 12 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCisplatin Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmClindamycin phosphate Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCo-trimoxazole Kháng sinh
Tương thích 0.8/4 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCyclophosphamide Thuốc trị ung thư
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCytarabine Thuốc trị ung thư
Tương thích 50 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDacarbazine Thuốc trị ung thư
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDactinomycin Thuốc trị ung thư
Tương thích 10 µg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDaunorubicin hydrochloride Thuốc trị ung thư
Không tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDexamethasone sodium phosphate Thuốc chống viêm
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDiphenhydramine hydrochloride Thuốc kháng histamin H1
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDoxorubicin hydrochloride Thuốc trị ung thư
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDoxycycline hyclate Kháng sinh
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDroperidol Thuốc an thần
Tương thích 0.4 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmEtoposide Thuốc trị ung thư
Tương thích 0.4 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFamotidine Thuốc kháng histamin H2
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFloxuridine Thuốc trị ung thư
Tương thích 3 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFluconazole Thuốc chống nấm
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFludarabine phosphate Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Nước cất pha tiêm 25 mg/ml 25°C Tránh ánh sáng
16 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,04 mg/ml 25°C Tránh ánh sáng
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,04 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 1 mg/ml 25°C Tránh ánh sáng
16 Ngày
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAciclovir sodium 7 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAmikacin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAminophylline 2.5 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAmphotericin B 0.6 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAmpicillin sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAmpicillin sodium - sulbactam sodium 20/10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAmsacrine 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 40 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmBleomycin sulfate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCarboplatin 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCarmustine 1.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefazolin sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefoperazone sodium 40 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCeforanide 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefotaxime sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCeftazidime 40 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCeftizoxime sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCeftriaxone disodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefuroxime sodium 30 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmChlormethine hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmChlorpromazine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCimetidine hydrochloride 12 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCisplatin 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCo-trimoxazole 0.8/4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCyclophosphamide 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCytarabine 50 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmDacarbazine 4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmDactinomycin 10 µg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmDaunorubicin hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmDiphenhydramine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmDoxorubicin hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmDoxycycline hyclate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmDroperidol 0.4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmEtoposide 0.4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFamotidine 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFloxuridine 3 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFluconazole 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFluorouracil 16 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFurosemide 3 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmGanciclovir sodium 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmGentamicin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmHaloperidol lactate 0.2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmHeparin sodium 40 >> 1000 UI/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmHydromorphone hydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmHydroxyzine dihydrochloride 4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmIfosfamide 25 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmImipenem - cilastatin sodium 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmLorazepam 0.1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMagnesium sulfate 100 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMannitol 150 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMesna 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMethotrexate sodium 15 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMethylprednisolone sodium succinate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMetoclopramide hydrochloride 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMinocycline hydrochloride 0.2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMitoxantrone dihydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMorphine sulfate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmNalbuphine hydrochloride 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmNetilmicin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmOndansetron hydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmPentostatin 0.4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmPethidine hydrochloride 4 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmPiperacillin sodium 40 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmPotassium chloride 100 mEq/l + Glucose 5%
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmProchlorperazine edysilate 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmPromethazine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmRanitidine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmSodium bicarbonate 84 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmTicarcillin / clavulanic acid 31 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmTobramycin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmVancomycin hydrochloride 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmVinblastine sulfate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmVincristine sulfate 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmZidovudine 4 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFluorouracil Thuốc trị ung thư
Tương thích 16 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFurosemide Thuốc lợi tiểu
Tương thích 3 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmGanciclovir sodium Thuốc kháng virus
Không tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmGentamicin sulfate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHaloperidol lactate Thuốc an thần
Tương thích 0.2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHeparin sodium Thuốc chống đông
Tương thích 40 >> 1000 UI/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHydrocortisone sodium succinate Thuốc chống viêm
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHydromorphone hydrochloride Thuốc giảm đau
Tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHydroxyzine dihydrochloride Thuốc giải lo âu
Không tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmIfosfamide Thuốc trị ung thư
Tương thích 25 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmImipenem - cilastatin sodium Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmLorazepam Thuốc giải lo âu
Tương thích 0.1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMagnesium sulfate điện giải
Tương thích 100 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMannitol Khác
Tương thích 150 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMesna Thuốc bảo vệ tế bào
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMethotrexate sodium Thuốc trị ung thư
Tương thích 15 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMethylprednisolone sodium succinate Thuốc chống viêm
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMetoclopramide hydrochloride Thuốc chống nôn
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMinocycline hydrochloride Kháng sinh
Tương thích 0.2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMitoxantrone dihydrochloride Thuốc trị ung thư
Tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMorphine sulfate Thuốc giảm đau
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmNalbuphine hydrochloride Thuốc giải độc
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmNetilmicin sulfate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmOndansetron hydrochloride Thuốc chống nôn
Tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPentostatin Thuốc trị ung thư
Tương thích 0.4 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPethidine hydrochloride Thuốc giảm đau
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPiperacillin sodium Kháng sinh
Tương thích 40 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPotassium chloride điện giải
Tương thích 100 mEq/l + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmProchlorperazine edysilate Thuốc an thần
Không tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPromethazine hydrochloride Thuốc kháng histamin H1
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmRanitidine hydrochloride Thuốc kháng histamin H2
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmSodium bicarbonate điện giải
Tương thích 84 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmTicarcillin / clavulanic acid Kháng sinh
Tương thích 31 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmTobramycin sulfate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmVancomycin hydrochloride Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmVinblastine sulfate Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmVincristine sulfate Thuốc trị ung thư
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmZidovudine Thuốc kháng virus
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmFludarabine phosphate 1 mg/ml + Glucose 5%

  Mentions Légales