Cập nhật lần cuối :
16/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4433  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2020.01.017

đội nghiên cứu : Philadelphie - Philadelphia College of Pharmacy and Science
Các tác giả : Ghazi I.M, El Nekidy W.S, Sood A, Dulku A, Patel R, Patel K.
Tiêu đề : Y-site Administration of Imipenem/Cilastatin/ Relebactam With Common Intravenous Medications
Tài liệu trích dẫn : Clin Ther ; 42, 3: 475-485. 2020

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmDexamethasone sodium phosphate Thuốc chống viêm
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmFurosemide Thuốc lợi tiểu
Không tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dung dịch uốngHaloperidol Thuốc an thần
Không tương thích 5 mg + Dạng tiêmImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHydrocortisone sodium succinate Thuốc chống viêm
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmImipenem-Cilastatin / Relebactam Kháng sinh
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmDexamethasone sodium phosphate 1 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFurosemide 10 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Không tương thích 5 mg/ml + Dung dịch uốngHaloperidol 5 mg + Glucose 5%
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmHydrocortisone sodium succinate 1 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmInsulin glulisine 1 U/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 2 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmPhenytoin sodium 5 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmInsulin glulisine Thuốc hạ đường huyết
Không tương thích 1 U/ml + Dạng tiêmImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmLabetalol hydrochloride Thuốc chẹn beta giao cảm
Không tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmPhenytoin sodium Thuốc chống động kinh
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmImipenem-Cilastatin / Relebactam 5 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%

  Mentions Légales