Cập nhật lần cuối :
14/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 386  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Hartford - Hartford Hospital, Department of Pharmacy Services
Các tác giả : Colucci RD, Cobuzzi LE, Halpern NA.
Tiêu đề : Visual compatibility of labetalol hydrochloride injection with various injectable drugs during simulated Y-site injection.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 45: 1357-1358. 1988

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmikacin sulfate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAminophylline Khác
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmAmpicillin sodium Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmButorphanol tartrate Thuốc giảm đau
Tương thích 0.04 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCalcium gluconate điện giải
Tương thích 49.5 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCefoperazone sodium Kháng sinh
Không tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCeftizoxime sodium Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmChloramphenicol sodium succinate Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCimetidine hydrochloride Thuốc kháng histamin H2
Tương thích 3 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmClindamycin phosphate Kháng sinh
Tương thích 9 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmCo-trimoxazole Kháng sinh
Tương thích 4/0.8 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmDopamine hydrochloride Thuốc trợ tim
Tương thích 1.6 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmErythromycin lactobionate Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmFentanyl citrate Thuốc giảm đau
Tương thích 10 µg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmGentamicin sulfate Kháng sinh
Tương thích 0.8 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmHeparin sodium Thuốc chống đông
Tương thích 40 UI/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmLabetalol hydrochloride Thuốc chẹn beta giao cảm
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAmikacin sulfate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAminophylline 1 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmAmpicillin sodium 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmButorphanol tartrate 0.04 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCalcium gluconate 49.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefazolin sodium 10 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefoperazone sodium 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCeftazidime 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCeftizoxime sodium 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmChloramphenicol sodium succinate 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCimetidine hydrochloride 3 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 9 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCo-trimoxazole 4/0.8 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmDopamine hydrochloride 1.6 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmErythromycin lactobionate 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmFentanyl citrate 10 µg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmGentamicin sulfate 0.8 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmHeparin sodium 40 UI/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmLidocaine hydrochloride 20 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMagnesium sulfate 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMetronidazole 5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmMorphine sulfate 1 mg/ml + Glucose 5%
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmNafcillin sodium 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmOxacillin sodium 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmPenicillin G potassium 0.05 MUI/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmPiperacillin sodium 10 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmPotassium chloride 400 mEq/l + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmPotassium phosphate 0.44 mmol/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmRanitidine hydrochloride 0.5 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmTobramycin sulfate 0.8 mg/ml + Glucose 5%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmVancomycin hydrochloride 5 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmLidocaine hydrochloride Thuốc gây tê
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMagnesium sulfate điện giải
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMetronidazole Thuốc điều trị kí sinh trùng
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmMorphine sulfate Thuốc giảm đau
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmNafcillin sodium Kháng sinh
Không tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmOxacillin sodium Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPenicillin G potassium Kháng sinh
Tương thích 0.05 MUI/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPiperacillin sodium Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPotassium chloride điện giải
Tương thích 400 mEq/l + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmPotassium phosphate điện giải
Tương thích 0.44 mmol/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmRanitidine hydrochloride Thuốc kháng histamin H2
Tương thích 0.5 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmTobramycin sulfate Kháng sinh
Tương thích 0.8 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%
Dạng tiêmVancomycin hydrochloride Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmLabetalol hydrochloride 1 mg/ml + Glucose 5%

  Mentions Légales