Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 565  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Các tác giả : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Tiêu đề : Compatibility of clindamycin phosphate with amikacin sulfate at room temperature and with gentamicin sulfate and tobramycin sulfate under frozen conditions.
Tài liệu trích dẫn : Drug Intell Clin Pharm ; 20: 960-963. 1986

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Phương pháp không được giới thiệu nhưng bài báo sử dụng một phương pháp đã được kiểm chứng
Không có kiểm soát về trực quan
Độ lặp lại/phạm vi tiêu chuẩn: các kết quả không được cung cấp hoặc nằm ngoài các giới hạn cố định
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy
Các kết quả với hệ số biến thiên cao hoặc không cung cấp, hoặc thiếu phân tích đôi tại mỗi điểm

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmikacin sulfate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 4 mg/ml 25°C Không rõ
48 Giờ
Tương thích 4 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmClindamycin phosphate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 9 mg/ml 25°C Không rõ
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 9 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
28 Ngày
Tương thích 9 mg/ml + Dạng tiêmAmikacin sulfate 4 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmGentamicin sulfate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 1,2 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
28 Ngày
Dạng tiêmTobramycin sulfate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 1,2 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
28 Ngày
Độ ổn định khi trộn lẫn
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% -20°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Gentamicin sulfate 1,2 mg/ml
28 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Không rõ
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Amikacin sulfate 4 mg/ml
48 Giờ
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% -20°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
28 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% -20°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Tobramycin sulfate 1,2 mg/ml
14 Ngày

  Mentions Légales