Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4667  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Hebei - The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China
Các tác giả : Ping L, juan H, Li R-L, Feng Z-Y, Zhou X-J, Liu M-F, Jing B, Jian L.
Tiêu đề : Stability of Hydromorphone Hydrochloride and Morphine under Different Clinical Infusion Conditions.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Pharm Sci ;81(6):1140-114 2019

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Khả năng chỉ báo độ ổn định không được đánh giá đầy đủ

Danh sách các chất
Dạng tiêmHydromorphone hydrochloride Thuốc giảm đau
Dạng tiêmMorphine hydrochloride Thuốc giảm đau
Độ ổn định khi trộn lẫn
Thủy tinh NaCl 0,9% 25°C Không rõ
Dạng tiêm Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ngày
Thủy tinh NaCl 0,9% 37°C Không rõ
Dạng tiêm Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 25°C Không rõ
Dạng tiêm Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 37°C Không rõ
Dạng tiêm Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ngày
Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 25°C Không rõ
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
Dạng tiêm Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
15 Ngày
Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 37°C Không rõ
Dạng tiêm Hydromorphone hydrochloride 0,05 mg/ml
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 0,25 mg/ml
15 Ngày

  Mentions Légales