Cập nhật lần cuối :
15/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4436  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Các tác giả : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
Tiêu đề : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
Tài liệu trích dẫn : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Không có dữ liệu

  Mentions Légales