Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 418  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Các tác giả : Bosso JA, Townsend RJ.
Tiêu đề : Stability of clindamycin phosphate and ceftizoxime sodium, cefoxitine sodium, cefamandole nafate, or cefazolin sodium in two intravenous solutions.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 42: 2211-2214. 1985

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Phân tách không hoàn hảo mẫu chuẩn nội với sản phẩm cần nghiên cứu hoặc các sản phẩm phân hủy, hoặc không được nghiên cứu đầy đủ

Danh sách các chất
Dạng tiêmCefamandole nafate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmCefoxitin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmCeftizoxime sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmClindamycin phosphate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 9 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 9 mg/ml + Dạng tiêmCefamandole nafate 10 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Tương thích 9 mg/ml + Dạng tiêmCefazolin sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Tương thích 9 mg/ml + Dạng tiêmCefoxitin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Tương thích 9 mg/ml + Dạng tiêmCeftizoxime sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Độ ổn định khi trộn lẫn
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Cefoxitin sodium 20 mg/ml
48 Giờ
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Cefamandole nafate 10 mg/ml
48 Giờ
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Cefazolin sodium 10 mg/ml
48 Giờ
Thủy tinh NaCl 0,9% 25°C Ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
24 Giờ
Thủy tinh Glucose 5% 25°C Ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
48 Giờ

  Mentions Légales