Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 418  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Автори : Bosso JA, Townsend RJ.
Заглавие : Stability of clindamycin phosphate and ceftizoxime sodium, cefoxitine sodium, cefamandole nafate, or cefazolin sodium in two intravenous solutions.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 42: 2211-2214. 1985

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Несъвършено разделяне на вътрешния стандарт по отношение на продукта на изследване или неговите разпадни продукти, или не е достатъчно анализиран

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 mg/ml 25°C Светлина
48 Час
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 mg/ml 25°C Светлина
48 Час
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Светлина
48 Час
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCeftizoxime sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Светлина
48 Час
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 9 mg/ml 25°C Светлина
48 Час
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate 10 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCeftizoxime sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Стабилност на смеси
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 25°C Светлина
Инжекция/Инжекционен Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Cefoxitin sodium 20 mg/ml
48 Час
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 25°C Светлина
Инжекция/Инжекционен Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Cefamandole nafate 10 mg/ml
48 Час
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 25°C Светлина
Инжекция/Инжекционен Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Cefazolin sodium 10 mg/ml
48 Час
Стъкло Sodium chloride 0,9% 25°C Светлина
Инжекция/Инжекционен Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
24 Час
Стъкло Glucose 5% 25°C Светлина
Инжекция/Инжекционен Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
48 Час

  Mentions Légales