Cập nhật lần cuối :
15/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 1651  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Nimes - Caremeau Hospital, Pharmacy Department
Các tác giả : Ars?ne M, Favetta P, Favier B, Bureau J.
Tiêu đề : Comparison of ceftazidime degradation in glass bottles and plastic bags under various conditions.
Tài liệu trích dẫn : J Clin Pharm Ther ; 27: 205-209. 2002

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Không có kiểm soát về trực quan
Các sản phẩm phân hủy định lượng được và xác định được

Danh sách các chất
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ Tăng Tạo thành Phân hủy
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 40 mg/ml 20°C Không rõ
20 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 40 mg/ml 35°C Không rõ
20 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 40 mg/ml 20°C Không rõ
20 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polypropylen NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 40 mg/ml 20°C Không rõ
20 Giờ

  Mentions Légales