Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 440  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Oklaoma City - University of Oklahoma Health Sciences Center, College of Pharmacy
Các tác giả : Stiles ML, Tu YH, Allen LV.
Tiêu đề : Stability of cefazolin sodium, cefoxitin sodium, ceftazidime, and penicillin G sodium in portable pump reservoirs.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 46: 1408-1412. 1989

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Sắc ký khí
Các phương pháp khác : 
Nghiên cứu về chất DEHP  
Các nhận xét : 
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy
Tăng nồng độ không rõ nguyên nhân
Các kết quả với hệ số biến thiên cao hoặc không cung cấp, hoặc thiếu phân tích đôi tại mỗi điểm

Danh sách các chất
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Nước cất pha tiêm 73,2 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmCefoxitin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Nước cất pha tiêm 40 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Nước cất pha tiêm 36,6 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmPenicillin G sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Nước cất pha tiêm 0,18 MUI/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày

  Mentions Légales