Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4326  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1691/p

đội nghiên cứu : Marseille - Hôpital de la Conception
Các tác giả : Curti C, Harti Souab K, Lamy E, Mathias F, Bornet C, Guinard B, Fersing C, Primas N, Albanèse J, Vanelle P.
Tiêu đề : Stability studies of antipyocyanic beta-lactam antibiotics used in continuous infusion.
Tài liệu trích dẫn : Pharmazie ; 74: 357-362. 2019

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAztreonam Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 120 mg/ml 25°C Ánh sáng
12 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 40 mg/ml 25°C Ánh sáng
12 Giờ
Dạng tiêmCefepime dihydrochloride Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 120 mg/ml 25°C Ánh sáng
10 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 20 mg/ml 25°C Ánh sáng
12 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 40 mg/ml 25°C Ánh sáng
10 Giờ
Dạng tiêmMeropenem Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 10 mg/ml 25°C Ánh sáng
8 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 20 mg/ml 25°C Ánh sáng
8 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 40 mg/ml 25°C Ánh sáng
4 Giờ
Dạng tiêmPiperacillin sodium / tazobactam Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 80 / 10 mg/ml 25°C Ánh sáng
12 Giờ

  Mentions Légales