Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 422  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Các tác giả : James MJ, Riley CM.
Tiêu đề : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and ampicillin.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 42: 1095-1100. 1985

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Soi kính hiển vi 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmpicillin sodium Kháng sinh
Tương thích 5 & 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmAztreonam Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 & 20 mg/ml 25°C Không rõ
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 & 20 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
7 Ngày
Tương thích 10 & 20 mg/ml + Dạng tiêmAmpicillin sodium 5 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%

  Mentions Légales