Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 3837  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/journal_34_3_2003.html

đội nghiên cứu : Songkhla - Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Các tác giả : Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S.
Tiêu đề : Stability of meropenem in normal saline solution after storage at room temperature.
Tài liệu trích dẫn : South Asian J Trop Med Pub Health ; 34: 627-629. 2003

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Khả năng chỉ báo độ ổn định không được đánh giá đầy đủ
Độ lặp lại/phạm vi tiêu chuẩn: các kết quả không được cung cấp hoặc nằm ngoài các giới hạn cố định
Phân tách không hoàn hảo mẫu chuẩn nội với sản phẩm cần nghiên cứu hoặc các sản phẩm phân hủy, hoặc không được nghiên cứu đầy đủ
Không có kiểm soát về trực quan
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy

Danh sách các chất
Dạng tiêmMeropenem Kháng sinh
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ Tạo thành Phân hủy
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 5 mg/ml 20°C Không rõ
8 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 5 mg/ml 32-37°C Không rõ
4 Giờ

  Mentions Légales