Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 2355  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://www.ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=720

đội nghiên cứu : Nagoya - Meijo University, Faculty of Pharmacy
Các tác giả : Inagaki K, Miyamoto Y, Kurata N, Nakane S, Gill M.A, Nishida M.
Tiêu đề : Stability of ranitidine hydrochloride with cefazolin sodium, cefbuperazone sodium, cefoxitin sodium nd cephalotin sodium during simulated Y-site administration.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ; 4, 2: 150-153. 2000

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy
Khả năng chỉ báo độ ổn định không được đánh giá đầy đủ

Danh sách các chất
Dạng tiêmCefalotin sodium Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + NaCl 0,9%
Không tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmCefoxitin sodium Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmRanitidine hydrochloride Thuốc kháng histamin H2
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefalotin sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9%
Không tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefalotin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefazolin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmCefoxitin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9%
Độ ổn định khi trộn lẫn
Thủy tinh NaCl 0,9% 25°C
Dạng tiêm Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
Dạng tiêm Cefazolin sodium 20 mg/ml
4 Giờ

  Mentions Légales