Cập nhật lần cuối :
26/09/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4664  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1002/bmc.5340

đội nghiên cứu : Innsbruck - Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, Leopold-Franzens University of Innsbruck
Các tác giả : Harder M, Fiegl-Lechner A, Oberacher H, Horvath U.E.I, Schlager A, Jeske M, Kerndler S, Schüllner F, Bonn G.F, Rainer M.
Tiêu đề : Stability evaluation of morphine, hydromorphone, metamizole and esketamine containing analgesic mixtures applied for patient-controlled analgesia in hospice and palliative care.
Tài liệu trích dẫn : Biomed Chromatogr ;e5340. 2022

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Khối phổ (HPLC-MS)
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Khả năng chỉ báo độ ổn định không được đánh giá đầy đủ
Không có kiểm soát về trực quan
Các kết quả với hệ số biến thiên cao hoặc không cung cấp, hoặc thiếu phân tích đôi tại mỗi điểm
Các sản phẩm phân hủy định lượng được nhưng không xác định được

Danh sách các chất
Dạng tiêmEsketamine Thuốc gây mê
Dạng tiêmHydromorphone hydrochloride Thuốc giảm đau
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 20 mg/ml 22°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 20 mg/ml 37°C Không rõ
7 Ngày
Dạng tiêmMetamizol sodium Thuốc giảm đau
Dạng tiêmMorphine hydrochloride Thuốc giảm đau
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 25 mg/ml 22°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 25 mg/ml 37°C Không rõ
7 Ngày
Độ ổn định khi trộn lẫn
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 22°C Không rõ
Dạng tiêm Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Dạng tiêm Esketamine 20 mg/ml
7 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 22°C Không rõ
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Dạng tiêm Esketamine 20 mg/ml
Dạng tiêm Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 22°C Không rõ
Dạng tiêm Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Dạng tiêm Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 37°C Không rõ
Dạng tiêm Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Dạng tiêm Esketamine 20 mg/ml
7 Ngày

  Mentions Légales