Cập nhật lần cuối :
08/02/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 2001  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Stockport - Stepping Hill Hospital, Quality Control North Wes
Các tác giả : Rigge DC, Jones MF.
Tiêu đề : Shelf lives of aseptically prepared medicines - stability of hydrocortisone sodium succinate in PVC and non-PVC bags and in polypropylene syringes.
Tài liệu trích dẫn : J Pharm Biomed Anal ; 38: 332-336. 2005

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Lượng giá về khối lượng Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmHydrocortisone sodium succinate Thuốc chống viêm
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 1 mg/ml 25°C Ánh sáng
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 1 mg/ml 7°C Không rõ
41 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 50 mg/ml 25°C Ánh sáng
6 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 50 mg/ml 5°C Không rõ
81 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 1 mg/ml 25°C Ánh sáng
6 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 1 mg/ml 7°C Không rõ
48 Ngày

  Mentions Légales