Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 192  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Omaha - University of Nebraska Medical center, College of pharmacy
Các tác giả : Peddicord TE, Olsen KM, ZumBrunnen TL, Warner DJ, Webb L.
Tiêu đề : Stability of high-concentration dopamine hydrochloride, norepinephrine bitartrate, epinephrine hydrochloride, and nitroglycerin in 5% dextrose injection.
Tài liệu trích dẫn : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 1417-1419. 1997

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Không có kiểm soát về trực quan

Danh sách các chất
Dạng tiêmDopamine hydrochloride Thuốc trợ tim
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 6,4 mg/ml 23°C Ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmEpinephrine hydrochloride Thuốc giống giao cảm
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 100 µg/ml 23°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmNitroglycerin Thuốc giãn mạch
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Glucose 5% 1 mg/ml 23°C Ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmNorepinephrine bitartrate Thuốc giống giao cảm
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 0,064 mg/ml 23°C Tránh ánh sáng
24 Giờ

  Mentions Légales