Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 1659  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Các tác giả : Xu QA, Trissel LA, Williams KY.
Tiêu đề : Compatibility and stability of linezolid injection admixed with three cephalosporin antibiotics.
Tài liệu trích dẫn : J Am Pharm Assoc ; 40: 509-514. 2000

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục Đếm tiểu phân 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLinezolid 2 mg/ml + Không
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmLinezolid 2 mg/ml + Không
Dạng tiêmCeftriaxone disodium Kháng sinh
Không tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLinezolid 2 mg/ml + Không
Dạng tiêmLinezolid Kháng sinh
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmCefazolin sodium 10 mg/ml + Không
Tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmCeftazidime 20 mg/ml + Không
Không tương thích 2 mg/ml + Dạng tiêmCeftriaxone disodium 10 mg/ml + Không
Độ ổn định khi trộn lẫn
Nhựa polyolefin Không 23°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Linezolid 2 mg/ml
Dạng tiêm Cefazolin sodium 10 mg/ml
3 Ngày
Nhựa polyolefin Không 23°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Linezolid 2 mg/ml
Dạng tiêm Ceftazidime 20 mg/ml
24 Giờ
Nhựa polyolefin Không 4°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Linezolid 2 mg/ml
Dạng tiêm Cefazolin sodium 10 mg/ml
7 Ngày
Nhựa polyolefin Không 4°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Linezolid 2 mg/ml
Dạng tiêm Ceftazidime 20 mg/ml
7 Ngày

  Mentions Légales