Cập nhật lần cuối :
11/08/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4569  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/0018578719893376

đội nghiên cứu : La Crosse - Department of Medical Education, Gundersen HealthSystem, La Crosse, USA
Các tác giả : Lee T.M , Villareal C.L, Meyer L.M.
Tiêu đề : Y-Site Compatibility of Intravenous Levetiracetam With Commonly Used Critical Care Medications.
Tài liệu trích dẫn : Hosp Pharm ; 56, 4: 282-286. 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmCisatracurium besylate Thuốc khử cực giống cura
Tương thích 1 mg/ml + Dạng tiêmLevetiracetam 5 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmDexmedetomidine Thuốc giống giao cảm
Tương thích 4 µg/ml + Dạng tiêmLevetiracetam 5 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmFosphenytoin sodium Thuốc chống động kinh
Tương thích 15 mg/ml + Dạng tiêmLevetiracetam 5 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmLevetiracetam Thuốc chống động kinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmCisatracurium besylate 1 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmDexmedetomidine 4 µg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmFosphenytoin sodium 15 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmNorepinephrine bitartrate 0,016 >>0,064 mg/ml + NaCl 0,9%
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmPiperacillin sodium / tazobactam 45 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmPiperacillin sodium / tazobactam 33,75 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmPropofol 10 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmVancomycin hydrochloride 5 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmVasopressin 1 UI/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmNorepinephrine bitartrate Thuốc giống giao cảm
Tương thích 0,016 >>0,064 mg/ml + Dạng tiêmLevetiracetam 5 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmPiperacillin sodium / tazobactam Kháng sinh
Không tương thích 45 mg/ml + Dạng tiêmLevetiracetam 5 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 33,75 mg/ml + Dạng tiêmLevetiracetam 5 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmPropofol Thuốc gây mê
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmLevetiracetam 5 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmVancomycin hydrochloride Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmLevetiracetam 5 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmVasopressin Hormon
Tương thích 1 UI/ml + Dạng tiêmLevetiracetam 5 mg/ml + NaCl 0,9%

  Mentions Légales