Cập nhật lần cuối :
11/08/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4532  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Atezolizumab (Tecentriq®) - Summary of Product Characteristics
Tài liệu trích dẫn : Roche Products Limited 2021

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAtezolizumab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Không rõ
30 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polypropylen NaCl 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Không rõ
30 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polypropylen NaCl 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Không rõ
30 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml 2-8°C Không rõ
30 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 3.2 >> 16.8 mg/ml <30°C Không rõ
24 Giờ

  Mentions Légales