Cập nhật lần cuối :
15/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 1979  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Taipei - National Defense Medical Center, School of Pharmacy
Các tác giả : Wu CC, Wang DP, Wong CY, Lin YF.
Tiêu đề : Stability of cefazolin in heparinized and nonheparinized peritoneal dialysis solutions.
Tài liệu trích dẫn : Am J Health-Syst Pharm ; 59: 1537-1538. 2002

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Khả năng chỉ báo độ ổn định không được đánh giá đầy đủ
Độ lặp lại/phạm vi tiêu chuẩn: các kết quả không được cung cấp hoặc nằm ngoài các giới hạn cố định

Danh sách các chất
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,333 mg/ml 25°C Không rõ
11 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,333 mg/ml 37°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Không rõ
20 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,333 mg/ml 4°C Không rõ
20 Ngày
Tương thích 0.333 mg/ml + Dạng tiêmHeparin sodium 0.667 UI/ml + Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter)
Dạng tiêmHeparin sodium Thuốc chống đông
Tương thích 0.667 UI/ml + Dạng tiêmCefazolin sodium 0.333 mg/ml + Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter)

  Mentions Légales