Cập nhật lần cuối :
17/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 576  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Boston - Brigham and women\'s hospital
Các tác giả : Holmes CJ, Ausman RK, Walter CW, Kundsin RB.
Tiêu đề : Activity of antibiotic admixtures subjected to different freeze-thaw treatments.
Tài liệu trích dẫn : Drug Intell Clin Pharm ; 14: 353-357. 1980

Mức độ chứng cứ : 
Phương pháp sinh học
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmpicillin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmCefalotin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmCefamandole nafate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmCefoxitin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmGentamicin sulfate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 1,6 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmOxacillin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Dạng tiêmPenicillin G potassium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Glucose 5% 0,02 MUI/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày

  Mentions Légales