Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4592  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.3390/ antibiotics10060715

đội nghiên cứu :
Các tác giả : Liebchen U, Rakete S, Vogeser M, Arend F.M, Kinast C, Scharf C, Zoller M, Schönermarck U, Paal M.
Tiêu đề : The Role of Non-Enzymatic Degradation of Meropenem—Insights from the Bottle to the Body.
Tài liệu trích dẫn : Antibiotics ; 10: 715. 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Khối phổ (HPLC-MS)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmMeropenem Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 20 mg/ml 22°C Không rõ
17 Giờ

  Mentions Légales