Cập nhật lần cuối :
18/06/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4482  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : ZEMDRI (plazomicin) injection, Highlights of Prescribing Information, Cipla USA, Revised: 1/2020
Tài liệu trích dẫn : Cipla USA 2020

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmPlazomicin sulfate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Dung dịch Ringer’s lactate 2.5 >> 45 mg/ml 2-8°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Dung dịch Ringer’s lactate 2.5 >> 45 mg/ml 25°C Không rõ
24 Giờ

  Mentions Légales