Cập nhật lần cuối :
18/06/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4480  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Erwinase, Lyophilisate for solution for injection.
Tài liệu trích dẫn : Jazz Pharmaceuticals UK. 2020

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmCrisantaspase Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Không rõ
8 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Không rõ
8 Giờ

  Mentions Légales