Cập nhật lần cuối :
19/04/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4465  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1093/ajhp/zxaa118

đội nghiên cứu : Clinton - Presbyterian College, School of Pharmacy
Các tác giả : Foushee A, Meredith P, Fox Laura, Wilder A.
Tiêu đề : Y-site physical compatibility of hydrocortisone continuous infusions with admixtures used in critically ill patients.
Tài liệu trích dẫn : Am J Health-Syst Pharm ;77,14:1144-1148 2020

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Không có dữ liệu

  Mentions Légales