Cập nhật lần cuối :
11/06/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4388  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Auckland - Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland
Các tác giả : Meissner S, Bansal M, Donamae P, Hanning S, Svirskis D.
Tiêu đề : The Effect of Manufacturer on the Compounding of Omeprazole Suspensions and Their Stability Assessment.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ;24,2:140-147 2020

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngOmeprazole sodium Thuốc ức chế bơm proton
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Các viên nén 200 mg
® = Dr Reddy's omeprazole
Natri bicarbonat 8.4% >> 100 mL
4°C Tránh ánh sáng
20 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Các viên nén 200 mg
Losec®
Natri bicarbonat 8.4% >> 100 mL
4°C Tránh ánh sáng
20 Ngày

  Mentions Légales