Cập nhật lần cuối :
01/12/2020
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4358  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2014.03.009

đội nghiên cứu : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Các tác giả : Pignard J, Bourdeaux D, Kauffmann S, Constantin J.M, Sautou V.
Tiêu đề : Stabilité physico-chimique des solutions injectables de bésilate de cisatracurium dans les conditions cliniques d'utilisation
Tài liệu trích dẫn : Ann Fr Anesth Réanim ; 33, 5: 304-309. 2014

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng C+
Độ ổn định vật lý : 
Đo độ đục Đếm tiểu phân 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Đo lường độ thẩm thấu 
Các nhận xét : 
Phương pháp không được giới thiệu nhưng bài báo sử dụng một phương pháp đã được kiểm chứng

Danh sách các chất
Dạng tiêmCisatracurium besylate Thuốc khử cực giống cura
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 0,1 mg/ml 23-27°C Không rõ
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 0,1 mg/ml 4-6°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin Glucose 5% 0,1 mg/ml 23-27°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin Glucose 5% 0,1 mg/ml 4-6°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 0,1 mg/ml 23-27°C Không rõ
2 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 0,1 mg/ml 4-6°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Glucose 5% 0,1 mg/ml 23-27°C Không rõ
2 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Glucose 5% 0,1 mg/ml 4-6°C Không rõ
2 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Không 2 mg/ml 23-27°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Không 2 mg/ml 4-6°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Không 5 mg/ml 23-27°C Không rõ
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Không 5 mg/ml 4-6°C Không rõ
7 Ngày

  Mentions Légales