Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 190  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/43/8/1945

đội nghiên cứu : Penarth - Saint Mary Hospital, Pharmaceutical unit
Các tác giả : Lee MG.
Tiêu đề : Sorption of four drugs to polyvinyl chloride and polybutadiene intravenous administration sets.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 43: 1945-1950. 1986

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmDiazepam Thuốc giải lo âu
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Bao bì Nhựa polyvinyl chloride Tạo thành Hấp thu
Dạng tiêmIsosorbide dinitrate Thuốc giãn mạch
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Bao bì Nhựa polyvinyl chloride Tạo thành Hấp thu
Dạng tiêmNitroglycerin Thuốc giãn mạch
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Bao bì Nhựa polyvinyl chloride Tạo thành Hấp thu

  Mentions Légales