Cập nhật lần cuối :
24/05/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4677  
Loại : Poster

đội nghiên cứu : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Các tác giả : Linxweiler H, Thiesen J, Krämer I.
Tiêu đề : Physicochemical stability of diluted "Thiotepa Riemser" infusion solutions in prefilled 5% glucose infusion bags.
Tài liệu trích dẫn : EAHP Congress Vienna 2022

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng C+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đếm tiểu phân 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Đo lường độ thẩm thấu 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmThiotepa Thuốc trị ung thư
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ 25°C Tạo thành Giảm độ ổn định
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin Glucose 5% 1 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin Glucose 5% 1 mg/ml 25°C Ánh sáng
3 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin Glucose 5% 2 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin Glucose 5% 3 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin Glucose 5% 3 mg/ml 25°C Ánh sáng
5 Ngày

  Mentions Légales