Cập nhật lần cuối :
21/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4474  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Avelumab, Bavencio® - Summary of Product Characteristics Updated 01-Nov-2019
Tài liệu trích dẫn : Merck - Pfizer 2019

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAvelumab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polypropylen NaCl 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polypropylen NaCl 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa ethylene vinyl acetat NaCl 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa ethylene vinyl acetat NaCl 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Tránh ánh sáng
24 Giờ

  Mentions Légales