Cập nhật lần cuối :
16/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4457  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://dx.doi.org/10.1016/j.jogc.2016.04.097

đội nghiên cứu : Vancouver - Children\'s and Women\'s Health Center of British Columbia
Các tác giả : Houlihan, S, Decarie, D, Benes, C, Cleve, R, Vidler M, Magee L.A, Ensom M.H.H, vonDadelszen P.
Tiêu đề : Magnocaine: Physical Compatibility and Chemical Stability of Magnesium Sulphate and Lidocaine Hydrochloride in Prefilled Syringes.
Tài liệu trích dẫn : J Obstet Gynaecol Can ;38,10:936e944. 2016

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmLidocaine hydrochloride Thuốc gây tê
Dạng tiêmMagnesium sulfate điện giải
Độ ổn định khi trộn lẫn
ống tiêm polypropylene Không 25°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
Dạng tiêm Magnesium sulfate 2 mg/ml
168 Ngày
ống tiêm polypropylene Không 40°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Magnesium sulfate 2 mg/ml
Dạng tiêm Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
168 Ngày

  Mentions Légales