Cập nhật lần cuối :
27/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4395  
Loại : Poster
Biểu tượng.pdf
2813Ko

đội nghiên cứu : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Các tác giả : Hook R, Riss V, Neault A, Ma N, Law S, Walker S.E.
Tiêu đề : Stability of Morphine Solutions of 20, 40, 100 , 200 and 1,000 µg/mL in Syringes Following Dilution with 0.9% Sodium Chloride or D5W at Room Temperature (25°C).
Tài liệu trích dẫn : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmMorphine sulfate Thuốc giảm đau
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 0,1 mg/ml 25°C Không rõ
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 0,2 mg/ml 25°C Không rõ
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 1,0 mg/ml 25°C Không rõ
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Glucose 5% 0,02 mg/ml 25°C Không rõ
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Glucose 5% 0,04 mg/ml 25°C Không rõ
91 Ngày

  Mentions Légales