Cập nhật lần cuối :
02/12/2020
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4369  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Paris - University Hospital Pitié-Salpétrière,Department of pharmacy
Các tác giả : Sadou Yayé H, Hassani L, Secrétan PH, Babiard M, Aouati H, Bellanger A, Tilleul P, Yagoubi N, Do B, Rietveld I.
Tiêu đề : Physical and chemical stability of a generic etoposide formulation as an alternative to etoposide phosphate
Tài liệu trích dẫn : J Pharm Biomed Anal ;178:112896 2020

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Các sản phẩm phân hủy định lượng được và xác định được

Danh sách các chất
Dạng tiêmEtoposide Thuốc trị ung thư
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ 4°C Tạo thành Kết tủa
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ -20°C Tạo thành Kết tủa
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,4 mg/ml 23-27°C Ánh sáng
21 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,6 mg/ml 23-27°C Ánh sáng
21 Ngày

  Mentions Légales