Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4368  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1186/s40780-019-0154-2

đội nghiên cứu : Tokyo - National Center for Child Health and Development
Các tác giả : Saito J, Imaizumi H, Yamatani A.
Tiêu đề : Physical, chemical, and microbiological stability study of diluted atropine eye drops.
Tài liệu trích dẫn : J Pharm Health Care Sci ; 5: 25. 2019

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Khối phổ (HPLC-MS)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Đo lường độ thẩm thấu 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Thuốc nhỏ mắtAtropine sulfate Thuốc kháng muscarinic
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 0,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0,9% 5 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0,9% 5 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 10,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0,9% 5 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 25 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0,9% 5 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 0,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0,9% 5 mL
4-6°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0,9% 5 mL
4-6°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 10,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0,9% 5 mL
4-6°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Sản phẩm thuốc thương mại 25 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0,9% 5 mL
4-6°C Tránh ánh sáng
180 Ngày

  Mentions Légales