Cập nhật lần cuối :
27/09/2020
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4357  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Barcelone - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Các tác giả : Campos-Baeta, Saavedra-Mitjans M, Garin N, Cardenete J, Cardona D, Riera P.
Tiêu đề : Physicochemical Compatibility of Dexmedetomidine With Parenteral Nutrition.
Tài liệu trích dẫn : Nutrition in clinical Practice 2019

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Không thể đánh giá: nghiên cứu chỉ về tương kị

Danh sách các chất
Không có dữ liệu

  Mentions Légales