Cập nhật lần cuối :
15/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4122  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Kingston - Kingston University, Department of Pharmacy
Các tác giả : Fawaz S, Barton S, Whitney L, Swinden J, Nabhani-Gebara S.
Tiêu đề : Stability of Meropenem After Reconstitution for Administration by Prolonged Infusion.
Tài liệu trích dẫn : Hosp Pharm ;54,3:190?196 2018

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmMeropenem Kháng sinh
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ Tăng Tạo thành Phân hủy
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 14,2 mg/ml 22°C Không rõ
7 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 14,2 mg/ml 33°C Không rõ
5 Giờ

  Mentions Légales