Cập nhật lần cuối :
15/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 350  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Amsterdam - Free University Hospital, Department of Pharmacy
Các tác giả : Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC.
Tiêu đề : Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 47: 369-373. 1990

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmChloroquine sulfate Thuốc điều trị kí sinh trùng
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 0,48 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 0,48 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 0,48 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmDiazepam Thuốc giải lo âu
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Bao bì Nhựa polyvinyl chloride Tạo thành Hấp thu
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmIsosorbide dinitrate Thuốc giãn mạch
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Bao bì Nhựa polyvinyl chloride Tạo thành Hấp thu
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmLorazepam Thuốc giải lo âu
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmMidazolam hydrochloride Thuốc giải lo âu
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 0,036 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 0,036 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 0,036 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmNitroglycerin Thuốc giãn mạch
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Bao bì Nhựa polyvinyl chloride Tạo thành Hấp thu
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 0,1 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 0,1 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmPromethazine hydrochloride Thuốc kháng histamin H1
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmThiopental sodium Thuốc gây mê
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Dạng tiêmWarfarin sodium Thuốc chống đông
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Bao bì Nhựa polyvinyl chloride Tạo thành Hấp thu
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 0,010 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 0,010 mg/ml 21°C Tránh ánh sáng
24 Giờ

  Mentions Légales