Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 2110  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://archive.eahp.eu/EJHP-Science-archive/Issue-3-2006

đội nghiên cứu : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Các tác giả : Hecq JD, Evrard JM, Vanbeckbergen DF, Jamart J, Galanti LM.
Tiêu đề : Effect of freezing, long term storage and microwave thawing on the stability of ceftriaxone sodium in 5% dextrose infusion polyolefin bags at 2-8°C.
Tài liệu trích dẫn : EJHP Science ; 12, 3: 52-56. 2006

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy

Danh sách các chất
Dạng tiêmCeftriaxone disodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Không rõ
98 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyethylen Glucose 5% 20 mg/ml 2-8°C Không rõ
14 Ngày

  Mentions Légales