Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 19  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/43/6/1444

đội nghiên cứu : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Các tác giả : Bell RG, Lipford LC, Massanari MJ, Riley CM.
Tiêu đề : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and cefoxitin, gentamicin, metronidazole, or tobramycin.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 43: 1444-1453. 1986

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Khả năng chỉ báo độ ổn định không được đánh giá đầy đủ
Các kết quả với hệ số biến thiên cao hoặc không cung cấp, hoặc thiếu phân tích đôi tại mỗi điểm
Những sản phẩm phân hủy không quan sát được trong điều kiện thực tế

Danh sách các chất
Dạng tiêmAztreonam Kháng sinh
Tương thích 10 & 20 mg/ml + Dạng tiêmCefoxitin sodium 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Tương thích 10 & 20 mg/ml + Dạng tiêmGentamicin sulfate 0.2 & 0.8 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Không tương thích 10 & 20 mg/ml + Dạng tiêmMetronidazole 5 mg/ml + Không
Tương thích 10 & 20 mg/ml + Dạng tiêmTobramycin sulfate 0.2 & 0.8 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmCefoxitin sodium Kháng sinh
Tương thích 10 & 20 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmGentamicin sulfate Kháng sinh
Tương thích 0.2 & 0.8 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmMetronidazole Thuốc điều trị kí sinh trùng
Không tương thích 5 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 10 & 20 mg/ml + Không
Dạng tiêmTobramycin sulfate Kháng sinh
Tương thích 0.2 & 0.8 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Độ ổn định khi trộn lẫn
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Không rõ
Dạng tiêm Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Dạng tiêm Gentamicin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
8 Giờ
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Không rõ
Dạng tiêm Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Dạng tiêm Cefoxitin sodium 10 & 20 mg/ml
12 Giờ
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Không rõ
Dạng tiêm Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Dạng tiêm Tobramycin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
48 Giờ
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 4°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Dạng tiêm Tobramycin sulfate 0,2 mg/ml
7 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 4°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Tobramycin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
Dạng tiêm Aztreonam 10 & 20 mg/ml
7 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 4°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Dạng tiêm Cefoxitin sodium 10 & 20 mg/ml
7 Ngày
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 4°C Tránh ánh sáng
Dạng tiêm Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Dạng tiêm Gentamicin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
24 Giờ

  Mentions Légales