Cập nhật lần cuối :
27/09/2020
Khác   Diazoxide  
Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Tương kỵ Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm   Dung dịch uống   Tính ổn định của các chế phẩm : Diazoxide     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Khoảng thời gian Mục lục
Lọ nhựa Viên nang 500 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 50 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Lọ nhựa Bột 500 mg
® = ?
Glycerin 0.75 mL
Oral Mix SF® >> 50 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Lọ nhựa Bột 500 mg
® = ?
Glycerin 0.75 mL
Oral Mix® >> 50 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Lọ nhựa Viên nang 500 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 50 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Lọ nhựa Bột 500 mg
® = ?
Glycerin 0.75 mL
Oral Mix® >> 50 mL
3-7°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Lọ nhựa Bột 500 mg
® = ?
Glycerin 0.75 mL
Oral Mix SF® >> 50 mL
3-7°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Lọ nhựa Viên nang 500 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 50 mL
3-7°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Lọ nhựa Viên nang 500 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 50 mL
3-7°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Viên nang 10 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 1 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Viên nang 10 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 1 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 10 mg
® = ?
Glycerin 0.015 mL
Oral Mix® >> 1 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 10 mg
® = ?
Glycerin 0.015 mL
Oral Mix SF® >> 1 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Viên nang 10 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 1 mL
3-7°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Viên nang 10 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 1 mL
3-7°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 10 mg
® = ?
Glycerin 0.015 mL
Oral Mix® >> 1 mL
3-7°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313
Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 10 mg
® = ?
Glycerin 0.015 mL
Oral Mix SF® >> 1 mL
3-7°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4313

  Mentions Légales