Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 588  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : West Point - Merck and Co
Các tác giả : O'Brien MJ, Portnoff JB, Cohen EM.
Tiêu đề : Cefoxitin sodium compatibility with intravenous infusions and additives.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 36: 33-38. 1979

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Không có dữ liệu

  Mentions Légales