Cập nhật lần cuối :
25/11/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4686  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Pertuzumab (Perjeta®) - Summary of Product Characteristics.
Tài liệu trích dẫn : Roche Products Ltd. 2022

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmPertuzumab Thuốc trị ung thư
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Dung môi Glucose 5% Tạo thành Phân hủy
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Tránh ánh sáng
24 Giờ
Không tương thích + Glucose 5%

  Mentions Légales