Cập nhật lần cuối :
18/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4477  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Cambridge - Amgen Inc, USA
Các tác giả : Crampton S, Polozoxa A, Asbury D, Lueras A, Breslin P, Hippenmeyer J, Litkowski J,,Goss M.
Tiêu đề : Stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 compared to reference product after intravenous bag preparation, transport and storage at various temperatures, concentration and stress conditions.
Tài liệu trích dẫn : GaBI Journal ; 9, 1: 5-13. 2020

Mức độ chứng cứ : 
Phương pháp sinh học
Độ ổn định vật lý : 
Đếm tiểu phân Protein: Sắc ký theo loại cỡ Protein: Tán xạ ánh sáng động học 
Độ ổn định hóa học : 
Phổ UV
Protein: sắc ký trao đổi ion
điện di mao quản
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmTrastuzumab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 0,3 mg/ml 30°C Tránh ánh sáng
48 Giờ
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 3,8 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
35 Ngày
Biosimilar

  Mentions Légales