Cập nhật lần cuối :
18/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4439  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : 10.3390/nu11030559

đội nghiên cứu : Poznan - Faculty of Pharmacy
Các tác giả : Stawny M, Gostynska A, Dettlaff K, Jelinska A, Główka E, Ogrodowczyk M.
Tiêu đề : Effect of Lipid Emulsion on Stability of Ampicillin in Total Parenteral Nutrition.
Tài liệu trích dẫn : Nutrients ; 11: 559. 2019

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Không có dữ liệu

  Mentions Légales