Cập nhật lần cuối :
21/09/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4429  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000003824

đội nghiên cứu : Hubei - Dongfeng Hospital, Hubei University of Medicine
Các tác giả : Fang B-X, Li P, Shi X-Y, Chen F.C, Wang L.H.
Tiêu đề : Incompatibilities of lornoxicam with 4 antiemetic medications in polyolefin bags during simulated intravenous administration.
Tài liệu trích dẫn : Medicine ; 95:25(e3824) 2016

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmDroperidol Thuốc an thần
Tương thích 0,05 mg/ml + Dạng tiêmLornoxicam 0,4 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmGranisetron hydrochloride Thuốc chống nôn
Tương thích 0,06 mg/ml + Dạng tiêmLornoxicam 0,4 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmLornoxicam Thuốc chống viêm
Tương thích 0,4 mg/ml + Dạng tiêmDroperidol 0,05 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 0,4 mg/ml + Dạng tiêmGranisetron hydrochloride 0,06 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 0,4 mg/ml + Dạng tiêmOndansetron hydrochloride 0,08 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 0,4 mg/ml + Dạng tiêmTropisetron hydrochloride 0,05 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmOndansetron hydrochloride Thuốc chống nôn
Tương thích 0,08 mg/ml + Dạng tiêmLornoxicam 0,4 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmTropisetron hydrochloride Thuốc chống nôn
Tương thích 0,05 mg/ml + Dạng tiêmLornoxicam 0,4 mg/ml + NaCl 0,9%

  Mentions Légales