Cập nhật lần cuối :
27/09/2020
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4376  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Cincinnati - University of Cincinnati Medical Center, The James L. Winkle College of Pharmacy
Các tác giả : Shi Z, Abruzzo T, Wanasathop A, Li S K.
Tiêu đề : Compatibility of Melphalan in Iodinated Contrast Media.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ;24,1:83-85 2020

Mức độ chứng cứ : 
Không lượng giá được
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Không có dữ liệu

  Mentions Légales