Cập nhật lần cuối :
15/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 310  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/48/3/510

đội nghiên cứu : Saint Paul - Saint-Paul Ramsey Medical Center
Các tác giả : Markowsky SJ, Kohls PR, Ehresman D, Leppik I.
Tiêu đề : Compatibility and pH variability of four injectable phenytoin sodium products.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 48: 510-514. 1991

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmPhenytoin sodium Thuốc chống động kinh
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Không rõ
2 Giờ

  Mentions Légales