Cập nhật lần cuối :
11/06/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 1984  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/62/2/182

đội nghiên cứu : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Các tác giả : Bagel-Boithias S, Sautou-Miranda V, Bourdeaux D, Tramier V, Boyer A, Chopineau J.
Tiêu đề : Leaching of diethylhexyl phtalate from multilayer tubing into etoposide infusion solutions.
Tài liệu trích dẫn : Am J Health-Syst Pharm ; 62: 182-188. 2005

Mức độ chứng cứ : 
Không lượng giá được
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Không thể đánh giá: yếu tố ảnh hưởng độ ổn định

Danh sách các chất
Dạng tiêmEtoposide Thuốc trị ung thư
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Bao bì Nhựa polyvinyl chloride Tạo thành Giải phóng

  Mentions Légales